Statuten

Statuten

 

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging De Jonge Balie Zwolle.
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Zwolle.

Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel:
1. in constant en goed overleg met de Raad van Toezicht:

a. bij te dragen aan de ontwikkeling van en de opleiding tot een juiste uitoefening door haar leden van het beroep van advocaat;
b. het behartigen van de belangen van haar leden in de ruimste zin des woords;
c. bij te dragen aan een goede rechtsbedeling in de ruimste zin;

2. bij te dragen aan de ontspanning van haar leden. 

LEDEN, BUITENGEWONE LEDEN EN ERELEDEN

Artikel 3.
I. Lid van de vereniging kunnen slechts zijn: advocaten, werkzaam in de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, die nog geen zeven jaar op het tableau van advocaten staan ingeschreven.

2. Buitengewoon lid van de vereniging kan zijn:

a. iedere advocaat, werkzaam binnen de gemeenten als bedoeld in lid I, die geen (gewoon) lid van de vereniging kan zijn;
b. ieder lid van de staande of zittende magistratuur, rechterlijke ambtenaren in opleiding, (kandidaat-)notarissen, alsmede coördinatoren
van het Bureau voor Rechtshulp, voor zover vorenbedoelde personen niet vallen onder het bepaalde in lid 1 en voor zover zij werkzaam zijn in
de gemeenten als bedoeld in lid I.

3. Tot erelid kunnen worden benoemd: zij die zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt. Een erelid wordt op voordracht van het bestuur als zodanig benoemd door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

TOELATING

Artikel 4.

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en buitengewone leden.
2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 5.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd:

a. indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan,worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. indien het bepaalde in lid 4 van dit artikel toepassing vindt. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.

3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

4. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur en kan slechts plaatsvinden:

a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten, als bedoeld in artikel 3 lid 1 te voldoen;
b. wanneer een lid één of meer van zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur en kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open Op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

JAARLIJKSE GELDELIJKE BIJDRAGEN

Artikel 6.

1. De leden en de buitengewone leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

BESTUUR

Artikel 7.

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste drie natuurlijke personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.

2. Slechts leden van de vereniging kunnen tot bestuurslid worden benoemd. Bestuursleden worden in functie benoemd, waaronder ten minste een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 en in lid 5 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een voordracht is/zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste vijf leden, de voorgedragen kandidaat daaronder niet begrepen
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door ten minste vijf leden moet ten minste
zeven dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht vertegenwoordigd is.

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordracht het
bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming. 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – SCHORSING

Artikel 8.

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is
herbenoembaar. Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken. 

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING – COMMISSIES

Artikel 9.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. In geval van één of meer vacatures in het bestuur, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te
beleggen waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden ingesteld en opgeheven. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van die commissies.

4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het
aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de vereniging vertegenwoordigd door hetzij het bestuur, hetzij twee
gezamenlijk handelende bestuursleden. 

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 10.

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat
van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt
ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van
de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
bevindingen uit.

5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de
kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. Het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel is niet van toepassing indien omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering een verklaring wordt overgelegd afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, de door de wet voorgeschreven termijn te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 11.

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering
komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de balans en de staat van baten en lasten met toelichting bedoeld in artikel 10 met het verslag van de aldaar bedoelde
commissie respectievelijk de verklaring van de aldaar bedoelde accountant;
b. voor zover nodig, de benoeming van de in artikel 10 genoemde commissie voor het volgende boekjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij
advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van de notulen.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 12.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden van de vereniging, de buitengewone leden en de ereleden. Geen toegang hebben geschorste
leden en geschorste bestuursleden, met dien verstande, dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt
behandeld, en bevoegd is daarover het woord te voeren.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Buitengewone leden en ereleden hebben ieder een raadgevende stem.

4. Een lid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een daartoe schriftelijk gemachtigd lid van de vereniging. Een lid van de vereniging kan slechts als gevolmachtigde van één ander lid optreden. 

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 13.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt een der andere bestuursleden,
door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin
zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14.
1. Het in de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de—
inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende
voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan
vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de
stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is
uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen
oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15.
1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk of elektronisch aan de adressen en/of de email adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering
niet meegerekend.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 17. 

HET BEDINGEN VAN RECHTEN TEN BEHOEVE VAN LEDEN

Artikel 16.
De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. Ook kan de vereniging nakoming van bedongen rechten jegens en
schadevergoeding aan een lid vorderen, tenzij dit lid zich daartegen verzet. 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van
het aantal stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht vertegenwoordigd is. Is niet ten minste twee/derde van het
hiervoor bedoelde aantal stemmen vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal stemmen dat kan worden uitgebracht, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
bevoegd. 

ONTBINDING

Artikel 18.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is
van overeenkomstige toepassing. Volgt ondertekening

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
2. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, geschiedt de vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging door de
bestuurders.

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan de Orde van Advocaten.

4. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard gedurende de door de wet voorgeschreven termijn na afloop der vereffening.
Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 19.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of op te heffen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 

OVERGANGSBEPALING

Artikel 20.
Het op een oktober tweeduizend dertien aangevangen boekjaar zal eindigen op eenendertig december tweeduizend veertien.