Privacyverklaring

Vereniging De Jonge balie Zwolle (hierna: de vereniging), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het Algemeen bestuurslid van de vereniging is de Functionaris gegevensbescherming van de vereniging. Hij is te bereiken via AvanRinsum@benthemgratama.nl.

De vereniging en persoonsgegevens

De vereniging hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij de vereniging zijn en dat de vereniging zich houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe Europese wetgeving heeft een plaats in onze interne procedures, in de begeleiding van (bestuurs)leden en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij ons allemaal doen met de informatie die we over u hebben.

Persoonsgegevens die de vereniging verwerkt

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde diensten te leveren en/of omdat uw deze zelf aan de vereniging verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Kantooradres
 • Barcode
 • Algemeen telefoon – en faxnummer kantoor
 • E-mailadres

Doel(en) en grondslag(en) van de verwerking van persoonsgegevens

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om invulling te geven aan verplichtingen die voortvloeien uit het automatische lidmaatschap dat voortvloeit uit de (eerste) inschrijving van een advocaat bij de rechtbank Overijssel;
 • De vereniging stelt zichzelf ten doel om bij te dragen in de ontwikkeling en opleiding van haar leden, het contact tussen (jonge) advocaten in het arrondissement Zwolle te bevorderen, de belangen van haar leden te behartigen en diverse inhoudelijke en ontspannende activiteiten voor haar leden te organiseren;
 • Het aanbieden van een goed bereikbare en werkende website;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Het bewaren van persoonsgegevens

De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen (uiteindelijk) geen lidmaatschapsovereenkomst met u tot stand komt.

De beveiliging van persoonsgegevens

De vereniging stelt de persoonsgegevens die u aanlevert veilig in een gecontroleerde en beveiligde omgeving, die is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en/of openbaring. De vereniging neemt dus passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon via AvanRinsum@benthemgratama.nl en/of via 06 57 50 05 11.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden door de vereniging niet verkocht aan derden, maar enkel verstrekt aan haar sub-verwerkers voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven – zoals de Nederlandse Orde van Advocaten – die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De vereniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

Indien u meer informatie wenst over deze privacyverklaring of de verwerking van de door de vereniging verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de vereniging via AvanRinsum@benthemgratama.nl en/of via 06 57 50 05 11.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • recht van overdracht van uw gegevens aan een ander (mits dit niet in strijd komt met andere rechtsverhoudingen binnen de tussen ons bestaande overeenkomst).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Bij verwijdering van uw gegevens zijn wij tevens mogelijk gebonden aan andere wettelijke verplichtingen zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Profilering

De vereniging gebruikt op haar website www.jongebaliezwolle.nl geen cookies of Google Analytics om persoonsgegevens te verzamelen en/of te bewaren.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet goed helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe een klacht in te dienen.