Stagereglement 2008

RAAD VAN TOEZICHT
VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN
IN HET ARRONDISSEMENT ZWOLLE-LELYSTAD

STAGEREGLEMENT 2008

De Raad van Toezicht in het arrondissement Zwolle-Lelystad, gezien de artikelen 9b en 26 van de Advocatenwet, de Stageverordening 2005 alsmede de richtlijnen van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, stelt de navolgende beleidsregels vast:

Definities

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:
a. de wet: de Advocatenwet;
b. de stageverordening: de Stageverordening d.d. 23 juni 2005, Staatscourant 2005, 135, in werking getreden op 1 januari 2007;
c. de Raad: de Raad van Toezicht in het arrondissement Zwolle-Lelystad;
d. de advocaat: de in Nederland ingeschreven advocaat;
e. de stagiaire: de advocaat die niet in het bezit is van de verklaring als bedoeld in artikel 10 van de Stageverordening;
f. de buitenstagiaire: de stagiaire aan wie door de Raad, met inachtneming van het in de Advocatenwet, in de Stageverordening en het in dit reglement bepaalde, vrijstelling is verleend van de verplichting bij zijn patroon kantoor te houden;
g. de stagiaire-ondernemer: de stagiaire die niet in dienstbetrekking is als bedoeld in artikel 3 van de Verordening op de Praktijkuitoefening in dienstbetrekking en de praktijk voor eigen rekening en risico uitoefent;
h. de patroon: de advocaat onder wiens toezicht de stagiaire, met goedkeuring van de Raad, de praktijk uitoefent;
i. het kantoor van de patroon: de eenmanszaak of praktijkvennootschap dan wel het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 sub a van de Samenwerkingsverordening waarin de patroon samenwerkt, dan wel de eenmanszaak of praktijkvennootschap waarbij de patroon in loondienst is, dan wel het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 sub a van de Samenwerkingsverordening waarbij de patroon in loondienst is;
j. de stage: de periode gedurende welke de verhouding tussen de patroon en de stagiaire als bedoeld in artikel 9b van de wet voortduurt;
k. de beroepsopleiding: de opleiding voor stagiaires als bedoeld in artikel 9c van de wet;
l. VSO-cursus: cursussen, door de Algemene Raad formeel aangemerkt als cursussen in het kader van de Voorgezette Stagiaire Opleiding;
m. het portfolio: de map die iedere stagiaire krijgt uitgereikt door de Raad van Toezicht bij aanvang van de stage. Dit portfolio is een instrument om de ontwikkelingen gedurende de stage te volgen aan de hand van het competentieprofiel voor de stage zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten is vastgesteld.

De stagiaire

Stagereglement Zwolle-Lelystad 2008

2
Artikel 2

Lid 1

De stagiaire zal de praktijk uitoefenen als volledige dagtaak in een tenminste veertig-urige werkweek.

Lid 2

De stagiaire die op de voet van het bepaalde in artikel 9b tweede lid van de wet in deeltijd werkzaam wenst te zijn, dient van het voornemen daartoe kennis te geven aan de Raad.

Lid 3

In het geval als hiervoor in lid 2 genoemd stelt de Raad met toepassing van artikel 8 lid 2 Stageverordening het aantal uren gedurende welke de stagiaire de praktijk zal uitoefenen vast op minimaal 24, te verdelen over 6 dagdelen van tenminste 4 uren per week, vallende op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur. De stageduur zal alsdan naar evenredigheid worden verlengd.

Artikel 3

Lid 1

De stagiaire is verplicht aan de door de Algemene Raad en de Raad verplicht gestelde opleidingsmaatregelen te voldoen.

Lid 2

De Raad van Toezicht stelt het gebruik van het portfolio verplicht.

Lid 3

Naast de vanwege de Algemene Raad verplicht gestelde beroepsopleiding en het volgen van 4 VSO-cursussen, althans zodanige opleidingsmaatregelen als de Algemene Raad met gebruikmaking van zijn bevoegdheden op grond van de op enig moment vigerende Stageverordening al dan niet na een verzoek om vrijstelling voor de stagiaire verplicht mocht stellen, is de stagiaire verplicht om gedurende de stageperiode in totaal 34 opleidingspunten te halen conform aangehecht “schema te behalen punten” (bijlage 1).

Lid 4

Voor de stagiaire, die gedurende een gedeelte van zijn stage in een ander arrondissement zijn praktijk heeft uitgeoefend, geldt, indien de stagiaire een verklaring overlegt van de Raad van Toezicht van dat andere arrondissement waaruit blijkt dat hij aldaar een aantal van de opleidingspunten heeft behaald, uitgesplitst in vakinhoudelijke behaalde punten, punten op het gebied van pleiten en overige punten, dat hij dat aantal punten niet meer behoeft te halen. Voorzover de stagiaire van de Raad van Toezicht in enig arrondissement waar hij ingeschreven heeft gestaan, vrijstelling heeft verkregen voor enig onderdeel van de door die Raad van Toezicht vastgestelde opleidingseisen, wordt de Raad geacht automatisch een gelijkluidende vrijstelling aan die stagiaire te hebben verleend.

Artikel 4

Lid 1

Stagereglement Zwolle-Lelystad 2008

3
Onverminderd het bepaalde in artikel 9b lid 3 van de wet, is het de stagiaire niet toegestaan om in een nevenvestiging van het kantoor van de patroon kantoor te houden, wanneer niet tevens de patroon in die nevenvestiging kantoor houdt gedurende tenminste de helft van de voor de stagiaire geldende werktijd, zulks behoudens voorafgaande toestemming van de Raad.

Lid 2

De Raad verleent de in lid 1 bedoelde toestemming slechts in uitzonderingsgevallen en slechts wanneer hij er van overtuigd is dat de stage en het patronaat geen negatieve gevolgen daarvan ondervinden. De Raad kan aan de verlening van de toestemming bijzondere voorwaarden verbinden.

Artikel 5

De stagiaire verwittigt de Raad onmiddellijk indien hij de praktijk langer dan twee maanden niet zal uitoefenen, en voor zover dat van te voren niet bekend is, indien hij de praktijk langer dan twee maanden niet heeft uitgeoefend.

Artikel 6

Indien een stage wordt onderbroken met een periode van vijf jaar of langer zal de eerste periode van de stage niet meetellen als stageperiode als bedoeld in artikel 9b van de wet en zullen opleidingspunten behaald in de eerste periode van de stage niet meetellen voor het vereiste aantal opleidingspunten, tenzij de Raad op grond van de werkzaamheden verricht tijdens deze onderbreking besluit dat de stagetijd van de eerste periode en/of de in die periode behaalde opleidingspunten geheel of gedeeltelijk hun gelding blijven behouden.

Artikel 7

Lid 1

De Patroon

De patroon dient met goed gevolg een door de Nederlandse Orde van Advocaten goedgekeurde opleiding tot patroon (patroonstraining) gevolgd te hebben.

Lid 2

De patroon verzoekt de Raad om goedkeuring van een patronaat door indiening van een daartoe door de Raad verstrekt formulier (bijlage 2.), een kopie van het certificaat waaruit blijkt dat hij met goed gevolg een patroonscursus heeft gevolgd, een kopie van de arbeidsovereenkomst van de stagiaire( bij loondienst) dan wel een kopie van het ondernemingsplan (bij zelfstandig ondernemerschap).

De Raad kan aan de patroon het volgen van een vervolgcursus op het gebied van de begeleiding van de stagiaire verplicht stellen wanneer geruime tijd is verstreken tussen het behalen van het hiervoor genoemde certificaat en het moment van het verzoek.

Lid 3

De patroon kan in beginsel slechts over één stagiaire tegelijk het patronaat uitoefenen. In uitzonderingsgevallen kan, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad, over maximaal twee stagiaires tegelijk het patronaat worden uitgeoefend. In geen geval wordt Stagereglement Zwolle-Lelystad 2008

4
toestemming verleend voor een patronaat over twee buitenstagiaires, over twee stagiaires die beiden korter dan één jaar zijn beëdigd of over twee stagiaires die geen van beiden in het bezit zijn van een certificaat van de Beroepsopleiding.

Lid 4

De Raad maakt slechts gebruik van de bevoegdheid ex artikel 4 lid 4 Stageverordening de (verkorting patroonstermijn) ingeval:

 • –  de beoogd patroon naast zijn ervaring als advocaat beschikt over relevante juridische en/of maatsschappelijke ervaring en
 • –  het verzoek een stagiaire betreft die beschikt over relevante juridische werkervaring en/of bijzondere maatschappelijke ervaring en
 • –  op het kantoor naast de patroon ook tenminste een advocaat met stageverklaring of ervaren jurist werkzaam is, dan wel is voorzien in aanvullende begeleiding door een ervaren advocaat werkzaam buiten het kantoor van de patroon.

  Er is geen sprake van een uitzonderingsgeval wanneer sprake is van drukke werkzaamheden of de wens het kantoor uit te breiden.

  Lid 5

  De Raad kan aan de goedkeuring van een patronaat bijzondere voorschriften verbinden.

  Lid 6

  Goedkeuring aan een patronaat kan worden onthouden dan wel goedkeuring van een patronaat kan worden ingetrokken onder meer als de (beoogde) patroon naar het oordeel van de Raad op zodanige wijze in strijd met de wet, de daarop gebaseerde regelgeving respectievelijk het gedrags- en /of tuchtrecht en het Stagereglement, heeft gehandeld of handelt, dat er naar het oordeel van de Raad onvoldoende waarborgen zijn voor een goede (verdere) invulling/uitoefening van het patronaat. Goedkeuring aan een patronaat kan worden onthouden dan wel ingetrokken als de (beoogd) patroon en de stagiaire in een familierechtelijke betrekking tot elkaar staan of een affectieve relatie met elkaar hebben.

  Artikel 8

  Lid 1

  Tussen de patroon dan wel het kantoor van de patroon, en de stagiaire dient een arbeidsovereenkomst te bestaan, behoudens voorafgaande ontheffing van deze verplichting door de Raad.
  De arbeidsovereenkomst dient schriftelijk te worden aangegaan en door de Raad te zijn goedgekeurd.
  De arbeidsovereenkomst wordt zonder proeftijd aangegaan:

  voor onbepaalde tijd, of
  voor bepaalde tijd voor tenminste de duur van de stage.

  Lid 2

  De arbeidsrechtelijke verhouding tussen de stagiaire en de patroon dan wel het kantoor van de patroon dient tenminste in overeenstemming te zijn met (de strekking van) de richtlijn Arbeidsvoorwaarden Stagiaires (zoals opgenomen in het laatst voor het verzoek tot beëdiging van de stagiaire verschenen deel Wet- en Regelgeving Vademecum Advocatuur van de NOvA) met dien verstande dat geen toestemming nodig is voor het beding dat de kosten van de beroepsopleiding voor rekening van de patroon of diens kantoor kunnen komen.

Stagereglement Zwolle-Lelystad 2008

5

Lid 3

Een concurrentiebeding ten laste van de stagiaire is niet toegestaan tenzij de patroon aannemelijk kan maken dat hij (of zijn kantoor) bij het ontbreken van een concurrentiebeding na het eindigen van de stageovereenkomst ernstig belemmerd zal worden in de uitoefening van de praktijk. In dat geval mag het concurrentiebeding territoriaal niet verder reiken dan de plaats van vestiging van het kantoor van de patroon, geen betrekking hebben op de periode na een jaar na de beëindiging van de arbeids- c.q. stageovereenkomst en geen boetebeding bevatten.
Een relatiebeding is toegestaan als het beding ziet op een periode van maximaal een jaar na het beëindigen van de arbeids- c.q. stageovereenkomst.

Lid 4

Indien de verhouding tussen de stagiaire en de patroon dan wel het kantoor van de patroon zal worden beheerst door een andere overeenkomst dan die uit dienstbetrekking, is de patroon verplicht aan de Raad voor de aanvang van het patronaat de schriftelijke vastlegging van die overeenkomst ter verkrijging van de ontheffing als bedoeld in lid 1 over te leggen (buitenstagiaire).

Lid 5

Indien de stagiaire krachtens arbeidsovereenkomst of in enigerlei andere vorm van samenwerking ( zoals een kantoorcombinatie of maatschapverband) met een ander dan de patroon dan wel het kantoor van de patroon gaat samenwerken, dient de schriftelijke vastlegging van die overeenkomst tevoren ter goedkeuring aan de Raad te worden overgelegd (stagiaire-ondernemer).

Lid 6

Ingeval van tussentijdse wijziging van een overeenkomst als bedoeld in dit artikel dient de voorgenomen wijzing van de overeenkomst vooraf ter goedkeuring aan de Raad te worden overgelegd.

Lid 7

De patroon is gehouden de Raad onmiddellijk te informeren indien het hem, om welke reden ook, feitelijk onmogelijk is het patronaat uit te oefenen, behoudens de gebruikelijke onderbrekingen van korte duur van minder dan twee maanden. De patroon dient in dat geval, in overleg met de Raad, zorg te dragen voor passende waarneming.

Lid 8

Met betrekking tot het tijdelijk krachtens detachering verrichten van werkzaamheden op een andere plaats dan die waar de patroon kantoor houdt, hanteert de Raad als beleid dat goedkeuring kan worden verleend, indien:

 • –  de stagiaire tenminste één jaar als advocaat is ingeschreven;
 • –  geen wijziging optreedt in de contractuele verhouding tussen de patroon en de

  stagiaire;

 • –  de detachering in totaal, over de gehele periode van de stage, maximaal zes

  maanden duurt;

 • –  de patroon onverminderd verantwoordelijk blijft voor het uitoefenen van zijn

  toezichthoudende taak;

 • –  de goede opleiding van de stagiaire gewaarborgd blijft;
 • –  de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de stagiaire dekking blijft bieden;
 • –  de stagiaire bij alle in het kader van de detachering voorkomende werkzaamheden

  steeds de hoedanigheid van advocaat behoudt en deze hoedanigheid tegenover Stagereglement Zwolle-Lelystad 2008

6

derden steeds duidelijk kenbaar doet zijn.

Artikel 9

De patroon bevordert dat de stagiaire lid is van de Vereniging De Jonge Balie.
De patroon bevordert voorts de deelname van de stagiaire aan de in artikel 3 bedoelde opleidingsmaatregelen. Voorts stelt hij de stagiaire in de gelegenheid deel te nemen aan activiteiten van de Jonge Balie, aan vergaderingen van de landelijke en plaatselijke Orde en het landelijk Jonge Balie Congres.

Artikel 10

Lid 1

Bij het verschaffen van inzicht aan de stagiaire in de verschillende aspecten van de kantoororganisatie en praktijkuitoefening schenkt de patroon onder meer voldoende aandacht aan de organisatie, de wijze van inrichting van administratie en boekhouding, de financiële afwikkeling der zaken en de wijze van declareren.

Lid 2

Gedurende de eerste drie maanden van de stage bespreekt de patroon met de stagiaire alle voor deze bestemde binnenkomende en de van deze uitgaande correspondentie en processtukken voordat zij uitgaan. Voorts bespreekt de patroon ook na die termijn regelmatig en gedurende het eerste half jaar van de stage tenminste wekelijks met de stagiaire de bij deze in behandeling zijnde zaken, terwijl hij tevens toeziet op de voortgang daarvan.

Indien het een buitenstagiaire betreft zal deze wekelijkse bespreking tenminste eenmaal per twee maanden op diens kantoor worden gehouden.

Lid 3

Na verloop van het eerste half jaar is de patroon verplicht de in lid 2 genoemde besprekingen en het daarin bedoelde toezicht tenminste eenmaal per maand te houden.

Lid 4

De patroon zal gedurende het eerste jaar van de stage viermaal en gedurende het tweede jaar van de stage tweemaal een pleidooi of mondelinge behandeling bij de Rechtbank van de stagiaire bijwonen en hem naar aanleiding daarvan eventuele suggesties ter verbetering aan de hand doen. Behoudens bijzondere omstandigheden pleit de stagiaire niet voordat hij een pleidooi in een hem bekende zaak van de patroon of een derde heeft bijgewoond.

Lid 5

De stagiaire wordt regelmatig betrokken in een zaak die de patroon in behandeling heeft, wat onder meer inhoudt:

 • –  het houden van een voorbespreking met de stagiaire waarbij de patroon hem zijn mening geeft over de zaak en de aanpak van de zaak;
 • –  het laten bijwonen van gesprekken met cliënten en- zo mogelijk – met de wederpartij;
 • –  het laten opstellen door de stagiaire van conceptbrieven en -processtukken, welke vervolgens door de patroon met de stagiaire worden besproken
 • –  het laten bijwonen van de behandeling van zaken in foro, in het bijzonder van pleidooien/mondelinge behandelingen;

Stagereglement Zwolle-Lelystad 2008

7

– het bespreken van de afloop van de zaak met de stagiaire. Artikel 11

Lid 1

De patroon dient een keer per jaar en in geval van een buitenstage een keer per zes maanden schriftelijk verslag uit te brengen aan de Raad omtrent het verloop van de stage. Dit geschiedt door een daartoe opgesteld formulier in te vullen en te doen toekomen aan de Raad. Dit verslag wordt vooraf door de patroon met de stagiaire besproken en ondertekend door beiden.

Lid 2

Gedurende de stage zal een lid van de Raad minimaal één keer het verloop van de stage met de stagiaire bespreken.

Artikel 12

Lid 1

De Buitenstagiaire

Voor de buitenstagiaire en diens patroon gelden, onverminderd het overigens in dit reglement bepaalde, voorts de volgende bijzondere bepalingen.

Lid 2

Bij de beoordeling van de vraag of een beoogde buitenstagiaire in voldoende mate getracht heeft een patroon te vinden bij wie hij kantoor kan houden, zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 Stageverordening, stelt de Raad – behoudens hoge uitzonderingen in verband met omstandigheden die hij in dat kader doorslaggevend acht – tenminste als eis, dat aan de hand van de door de buitenstagiaire over te leggen sollicitatiebrieven kan worden vastgesteld dat de buitenstagiaire gedurende tenminste zes maanden, onmiddellijk voorafgaande aan de datum van indiening van het verzoek om vrijstelling als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de Stageverordening, heeft gesolliciteerd op alle in kranten en tijdschriften gepubliceerde of anderszins kenbare vacatures voor stageplaatsen op bestaande kantoren in het arrondissement waar de vrijstelling wordt verzocht en tenminste twee andere arrondissementen, alsmede middels open sollicitaties heeft gepoogd een patroon te vinden bij wie hij kantoor kan houden.

Lid 3

Indien de Raad op grond van het hiervoor in lid 2 bepaalde de stagiaire vrijstelling verleent van de verplichting om bij een patroon kantoor te houden, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
a. De stagiaire houdt kantoor, samen of in combinatie met

-(tenminste) een advocaat die de stageverklaring heeft gekregen, of
-een andere persoon als vermeld op het Schema behorende bij notitie van Algemene Raad d.d. 29 januari 1997 betreffende Opleiding en Stage Cohen (welk schema tevens aan dit reglement is gehecht als bijlage 3), voorzover bij de stagiaire sprake is van praktijkuitoefening in dienstbetrekking bij een werkgever als bedoeld in artikel 3 lid 1 onder b, e, f en g alsmede lid 2 van de Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking.

Stagereglement Zwolle-Lelystad 2008

8

 1. Op het kantoor zijn per advocaat met stageverklaring of per andere persoon zoals

  hiervoor onder a bedoeld, maximaal twee stagiaires werkzaam.

 2. De stagiaire beschikt over kantoorruimte, welke in overeenstemming is met de eisen van een goede praktijkuitoefening. De kantoorruimte is voorzien van de gebruikelijke kantoorinventaris, waaronder met name begrepen: handboeken, vakliteratuur, wetboeken en eigentijdse communicatiemiddelen.
 3. De stagiaire dient aan te tonen dat hij voor de duur van de stage over deze of gelijkwaardige kantoorruimte kan beschikken.
 4. De stagiaire treft zodanige voorzieningen, dat zijn kantoor gedurende de normale kantooruren bereikbaar is. Bij afwezigheid zorgt de stagiaire voor passende waarneming van de praktijk.
 5. De stagiaire maakt aannemelijk, dat de zaken die hij zich voorstelt in behandeling te nemen, op verschillende rechtsgebieden betrekking hebben en dat met de behandeling van deze zaken een behoorlijke praktijkomvang waarschijnlijk is te achten.
 6. De stagiaire op wie van toepassing is de Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking maakt aannemelijk dat hij voldoet aan de te zijnen aanzien gestelde eisen en voorwaarden als opgenomen in die Verordening.
 7. De stagiaire toont aan dat door hem wordt voldaan aan de vereisten gesteld in de Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid en dat hij is verzekerd tegen het risico van arbeidsongeschiktheid rechtgevende op een uitkering, die minimaal overeenkomt

  met het niveau van het minimumloon.

 8. De kantoren van de patroon en de stagiaire zijn op zodanige adressen gevestigd dat regelmatige contacten tussen hen ter voldoening aan de wederzijdse verplichtingen hen bij of krachtens de wet gesteld, telkens op eenvoudige wijze verwezenlijkt kunnen worden.
 9. De patroon en de stagiaire leggen aan de Raad ter goedkeuring een begeleidingsplan over waaruit blijkt op welke wijze zij zullen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld

  in de artikelen 5 en 6 van de Stageverordening.
  Dit plan dient te voldoen aan hetgeen daaromtrent is neergelegd in bijlage 4 of bijlage 5, al naar gelang toepasselijk, tenzij de Raad met een ander plan akkoord gaat, hetgeen alleen het geval zal zijn indien dit plan aan de bedoeling van de betreffende bijlage beantwoordt.

 10. De vrijstelling, als bedoeld in artikel 9b lid 3 van de wet aan de stagiaire verleend, wordt ingetrokken indien blijkt dat aan de voorwaarden bij of krachtens de wet, de Stageverordening en/of dit reglement gesteld, niet meer wordt voldaan. De Raad

  schorst in dat geval de stage.

 11. De Raad is bevoegd in bijzondere gevallen nadere voorwaarden te stellen of af te wijken van de bepalingen van dit artikel.

  De stagiaire-ondernemer

Stagereglement Zwolle-Lelystad 2008

9

Artikel 13

Lid 1

Voor de stagiaire-ondernemer en diens patroon gelden, onverminderd het overigens in dit reglement bepaalde, voorts de volgende bijzondere bepalingen.

Lid 2

De stagiaire legt aan de Raad een door de Raad goed te keuren ondernemingsplan over dat in ieder geval een begroting met een toelichting op de te verwachten omzet dient te bevatten. Uit deze toelichting moet blijken op welke feiten en omstandigheden de verwachting met betrekking tot de omvang van deze omzet is gebaseerd. De begroting behoort voorts in te houden een volledig overzicht met specificatie van de te verwachten praktijkkosten, waaronder begrepen de jaarpremiën voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot tenminste het minimaal verzekerd bedrag genoemd in de Verordening op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering alsmede voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering waarvan de hoogte van de uitkering is afgestemd op een bedrag ter grootte van het wettelijk minimumloon vermeerderd met de vaste praktijkkosten.

Lid 3

De patroon dient schriftelijk te verklaren dat hij instemt met het ondernemingsplan van de stagiaire.

Lid 4

De stagiaire dient te beschikken over een vrij krediet of een liquide vermogen ter hoogte van een halfjaar bruto minimumloon, vermeerderd met een halfjaar praktijkkosten, ongeacht of deze kosten worden bestreden uit de in dat halfjaar naar verwachting te realiseren ontvangsten en zulks gedurende de gehele looptijd van de stage. Door de Raad wordt een minimum krediet of liquide vermogen van € 30.000,00 verplicht gesteld.

Lid 5

De Raad is bevoegd in bijzondere gevallen nadere voorwaarden te stellen of af te wijken van de bepalingen van dit artikel.

Einde stage

Artikel 14

De stage eindigt niet dan nadat de Raad heeft vastgesteld dat de stagiaire over voldoende praktijkervaring beschikt.
In dat kader acht de Raad het aangewezen dat:

 1. de stagiaire tijdens de stage een aantal keren in rechte is opgetreden (ter gelegenheid van een mondelinge behandeling, pleidooi, enquête en/of comparitie)
 2. de stagiaire tijdens de stage een aantal keren processtukken heeft vervaardigd, althans aan het redigeren daarvan een belangrijk aandeel heeft geleverd, waarbij bij laatstbedoelde categorie wordt gedacht aan processtukken in omvangrijke en /of ingewikkelde aangelegenheden;

Stagereglement Zwolle-Lelystad 2008

10
3. de stagiaire tijdens de stage tenminste op twee rechtsgebieden als genoemd in de

Standaardindeling Rechtsgebieden Advocatuur (Vademecum: Hoofdstuk Praktijkvoering, paragraaf 7) zowel inhoudelijk als procesrechtelijk intensief werkzaam is geweest.

Artikel 15

Lid 1

De afgifte van een stageverklaring wordt schriftelijk aan de Raad verzocht.

Lid 2

In de aanvraag wordt opgegeven:

 1. welke cursussen de stagiaire in welk stagejaar daadwerkelijk heeft gevolgd,
 2. aan welke opleidingsmaatregelen in de zin van artikel 3 van dit reglement de stagiaire op

  welke data heeft deelgenomen,

 3. op welke rechtsgebieden hij zaken heeft behandeld.

De patroon controleert de juistheid van de opgaven en plaatst zijn handtekening voor akkoordverklaring.

Lid 3

Bij de aanvraag wordt gevoegd een schriftelijke verklaring van de patroon of de stagiaire naar zijn oordeel over voldoende praktijkervaring beschikt.

Algemeen

Artikel 16

In alle gevallen betreffende de stage of het patronaat waarin door de Stageverordening en/of dit reglement niet wordt voorzien, beslist de Raad.

Artikel 17

Dit reglement is zoveel als mogelijk gelijkluidend aan de Stagereglementen van de arrondissementen Groningen, Leeuwarden en Assen. De Raad streeft met de Raden van Toezicht van deze arrondissementen naar blijvende harmonisatie van de Stagereglementen.

Artikel 18
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht te Zwolle-Lelystad op 15 december 2008.

Deken Secretaris

H.J. Schaatsbergen J.H. van Meurs Stagereglement Zwolle-Lelystad 2008

11 Bijlage 1.

SCHEMA TE BEHALEN PUNTEN

 • 12 vakinhoudelijke opleidingspunten, te behalen uit cursussen uit VSO, PAO, cursussen georganiseerd door de Opleidingscommissie der Vier Noordelijke Balies of vergelijkbare (door de NOVA goedgekeurde) cursussen;
 • 4 opleidingspunten, te behalen door actieve deelname aan een pleitoefening, zoals georganiseerd door de vereniging De Jonge Balie van het arrondissement Zwolle- Lelystad;
 • 5 opleidingspunten, te behalen door het bijwonen van hiervoor genoemde pleitoefeningen, waarbij het bijwonen van een pleitoefening wordt gewaardeerd met 1 punt (waarbij als uitgangspunt geldt dat bij iedere pleitoefening 4 pleiters worden aangehoord);
 • het bijwonen van minimaal één jaarvergadering van de plaatselijke orde en het aansluitend diner: 2 punten (maximaal);
 • het bijwonen van een jaarvergadering van de –plaatselijke- Jonge Balie: 1 punt (maximaal);
 • 10 opleidingspunten, te behalen door (naar keuze van de stagiaire):
  • het bijwonen van lezingen, georganiseerd door de Jonge Balie: 2 punten per lezing;
  • het bijwonen van een introductiebijeenkomst georganiseerd door het gerechtshof te

   Leeuwarden: 2 punten (maximaal);

  • het bijwonen van haardgesprekken: 2 punten per haardgesprek;
  • het bijwonen van meer pleitoefeningen: 1 punt per pleitoefening;
  • het bijwonen van een volledig Jonge Baliecongres (maximaal 1×2 punten)
  • overige vakinhoudelijke opleidingspunten (VSO, PAO, Noordelijke Balie etc);
  • jonge balie-activiteiten voorzover die in het kader van de opleiding zijn goedgekeurd

   door de Raad.

  • het bijwonen van een jaarcongres van de Nederlandse Orde van Advocaten: 2 punten

   (maximaal)

Stagereglement Zwolle-Lelystad 2008

12

Bijlage 2.

VERZOEK TOT GOEDKEURING VAN EEN PATRONAAT

(artikel 4 Stageverordening)

VERZOEKER : Beëdigingsdatum verzoeker :
Begeleidt … juridisch medewerkers (niet zijnde advocaat)

AANKOMEND STAGIAIRE
Aantal uren per week werkzaam: Er is sprake van een

O O O

:

:

binnenpatronaat
buitenpatronaat
binnenpatronaat met ondernemer-stagiaire

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de ten deze toepasselijke bepalingen in de Advocatenwet, de Stageverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten, het stagereglement van de Orde van Advocaten in het arrondissement Zwolle-Lelystad.

Ondergetekende verklaart voorts na te zullen komen de ingevolge Advocatenwet, verordeningen en reglementen aan de patroon opgelegde verplichtingen en erop toe te zullen zien dat de stagiaire de aan hem/haar opgelegde maatregelen nakomt.

In het geval de stagiaire niet meer fulltime als advocaat werkzaam is, zal ondergetekende erop toezien dat dit terstond aan de Raad van Toezicht wordt medegedeeld.

Ondergetekende verklaart hierbij tevens dat voor de stagiaire een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij:…………………..

verzekerd bedrag € ………………

_______________ ____________________________ (plaats, datum) (handtekening)

Toegestaan als verzocht door de Raad van Toezicht in het arrondissement Zwolle-Lelystad, ten deze vertegenwoordigd door de adjunct-secretaris.

____________________ ________________________ (plaats, datum) Adjunct-secretaris

Bijlage: certificaat patroonscursus.

Stagereglement Zwolle-Lelystad 2008

13

Bijlage 3

Schema behorende bij notitie van Algemene Raad d.d. 20 januari 1997 betreffende Opleiding en Stage Cohen

Stagiaire

Stag. werkt samen met

Soort patronaat

Eisen patroon

Zoek plicht

Stage plan

Overige eisen

A

3 of meer jaar juridische ervaring

A1

advocaat >7 jaar ervaring

binnen

corresponde- rende praktijk1

n.v.t

norma al

A2

advocaat >3 <7 jaar ervaring

binnen/ buiten

minimaal 7 jaar advocaat + corresponder ende praktijk

nee

norma al voor buiten patron aat2

-corres- ponderen de praktijk3 -goede bereikba arheid4

A3

jurist > 5 jaar juridische ervaring

buiten

minimaal 7 jaar advocaat + corres- ponderende

nee, mits voldaan aan 9b lid 3

inten- sief

idem

1 De patroon dient overwegend op dezelfde rechtsgebieden als de stagiaire werkzaam te zijn.

2 Het stageplan bevat voorschriften voor de wijze waarop de patroon inhoud dient te geven aan zijn begeleiding aan de stagiaire. De Algemene Raad is van mening dat in bepaalde gevallen een intensiever contact nodig is om de opleiding van de stagiaire te kunnen waarborgen.

3 De advocaat/jurist, waarmee de stagiaire samenwerkt (zie tweede kolom), dient overwegend op dezelfde rechtsgebieden als de stagiaire werkzaam te zijn.

4 Deze voorwaarde geldt naast de eis dat de stagiaire in hetzelfde arrondissement werkzaam moet zijn (artikel 3 Stageverordening 1988) en dat een advocaat over maximaal twee stagiaires het patronaat kan uitoefenen. Overigens verleent de Raad van Toezicht eerst een vrijstelling van de verplichting van de stagiaire om bij een patroon kantoor te houden, indien naar zijn oordeel een behoorlijke praktijkuitoefening verzekerd is (art. 9b lid 3 Adv.w.)

Stagereglement Zwolle-Lelystad 2008

14

Stagiaire

Stag. werkt samen met

Soort patro naat

Eisen patroon

zoek plicht

Stage plan

Overige eisen

B

< 3 jaar juridische ervaring

B1

advocaat > 7 jaar ervaring

binnen

correspon derende praktijk5

n.v.t

normaal

B2

advocaat >3 < 7 jaar ervaring

binnen/ buiten

min. 7 jaar advo caat + cor responde rende praktijk

ja, 6 maanden

normaal voor buitenpa tronaat

– corres ponderen de praktijk -goede bereikba arheid6

B3

jurist > 5 jaar juridische ervaring

buiten

min. 7 jaar advo caat + cor responder ende praktijk

ja, 6 maanden

intensief

idem

C

Bijzondere gevallen7

buiten

ja, 6 maanden

idem

5 Zie noot 1

6 Zienoten3en4

7 Gedacht kan worden aan situaties waarin de stagiaire reeds een deel van de stage achter de rug heeft, gevallen waarin meer dan één stagiaire tegelijkertijd door meer dan één buitenpatroon wordt begeleid (alle stagiaires kunnen van aanwezigheid van verschillende buitenpatroons profiteren) of gevallen waarin sprake is van een zeer langdurige met de advocatuur vergelijkbare ervaring.

Stagereglement Zwolle-Lelystad 2008

15 Bijlage 4

Hoofdpunten voor het stageplan bij een buitenstage

Patroon
Tenminste 7 jaar advocaat en een corresponderende praktijk met die van de stagiaire. Dit laatste hoeft niet te betekenen dat hetzelfde specialisme wordt uitgeoefend, maar de buitenpatroon moet wel een dusdanige ervaring hebben dat daarmee voldoende toezicht op en begeleiding bij de praktijkvoering van de stagiaire gewaarborgd is.

Kantoren
Patroon en stagiaire dienen kantoor te houden in hetzelfde arrondissement en op een afstand van niet meer dan 20 kilometer, langs de kortste weg gemeten. De kantoren dienen zodanig ten opzichte van elkaar gelegen te zijn dat communicatie niet onnodig moeilijk wordt gemaakt.

Contact patroon en stagiaire
Eerste jaar:
Tweemaal per week, waarvan tenminste eenmaal bij de stagiaire op kantoor.

Tweede jaar:
Eenmaal per week, waarvan tenminste eenmaal per maand bij stagiaire op kantoor.

Derde jaar:
Tenminste eenmaal per maand en om de maand op kantoor bij de stagiaire.

Daarnaast (dus niet in plaats van) zo dikwijls als de omstandigheden dit nodig of wenselijk maken.

Overige contacten
Gedurende het eerste jaar behoort geen post van enige betekenis of enig ander stuk bij de stagiaire de deur uit te gaan die niet eerst door de patroon is gezien; dit kan eventueel per fax.

Gedurende de gehele stage dienen stukken van enige betekenis, zoals inhoudelijke correspondentie, processtukken, contracten e.d. in elk geval ook achteraf door de patroon gezien te worden.

Uitrusting
Vanzelfsprekend dienen zowel stagiaire als patroon over telefoon en fax te beschikken. Een e-mail aansluiting wordt toegejuicht. De buitenstagiaire dient een bibliotheek ter beschikking te hebben, hetzij binnen het eigen kantoor, hetzij elders maar dan op zodanige wijze dat deze bibliotheek eenvoudig bereikbaar is. De bibliotheek van de patroon kan hiertoe dienen.

Overig toezicht
De patroon dient er op toe te zien dat de stagiaire aan zijn verplichtingen uit alle (onder diverse) verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten voldoet, zoals de Boekhoudverordening, de Verordening op de Aansprakelijkheidsverzekering.
De patroon dient er tevens op toe te zien dat de stagiaire aan de opleidingsverplichtingen voldoet, zoals het volgen van de beroepsopleiding en VSO-cursussen.
Stagereglement Zwolle-Lelystad 2008

16

Rapportage
Onverminderd hetgeen in de Stageverordening met betrekking tot rapportage is opgenomen, dient de patroon in zijn rapportage aan alle hierboven genoemde onderwerpen aandacht te besteden.

Verblijf op kantoor bij patroon
Gedurende bij voorkeur de eerste 6 maanden van de stage maar in elk geval gedurende de eerste 2 maanden dient de stagiaire zijn/haar werkzaamheden bij de patroon op kantoor te verrichten.

Stagereglement Zwolle-Lelystad 2008

17

Bijlage 5

Hoofdpunten voor het intensieve stageplan bij een buitenstage

Patroon
Tenminste 7 jaar advocaat en een corresponderende praktijk met die van de stagiaire. Dit laatste hoeft niet te betekenen dat hetzelfde specialisme wordt uitgeoefend, maar de buitenpatroon moet wel een dusdanige ervaring hebben dat daarmee voldoende toezicht op en begeleiding bij de praktijkvoering van de stagiaire gewaarborgd is.

Kantoren
Patroon en stagiaire dienen kantoor te houden in hetzelfde arrondissement en op een afstand van niet meer dan 20 kilometer, langs de kortste weg gemeten. De kantoren dienen zodanig ten opzichte van elkaar gelegen te zijn dat communicatie niet onnodig moeilijk wordt gemaakt.

Contacten
Eerste jaar:
Tweemaal per week, waarvan tenminste eenmaal bij de stagiaire op kantoor.

Tweede jaar:
Eenmaal per week, waarvan tenminste eenmaal per maand bij stagiaire op kantoor.

Derde jaar:
Tenminste eenmaal per maand en om de maand op kantoor bij de stagiaire.

Daarnaast (dus niet in plaats van) zo dikwijls als de omstandigheden dit nodig of wenselijk maken.

Overige contacten
Gedurende het eerste half jaar dient elk stuk door de patroon van tevoren gezien te worden voordat het naar buiten verzonden kan worden. Gedurende de tweede helft van het eerste jaar dient elk stuk van enige betekenis door de patroon vooraf gezien te worden.

Gedurende de gehele stage dienen stukken van enige betekenis, zoals inhoudelijke correspondentie, processtukken, contracten e.d. in elk geval ook achteraf door de patroon gezien te worden.

Uitrusting
Vanzelfsprekend dienen zowel stagiaire als patroon over telefoon en fax te beschikken. Een e-mail aansluiting wordt toegejuicht. De buitenstagiaire dient een bibliotheek ter beschikking te hebben, hetzij binnen het eigen kantoor, hetzij elders maar dan op zodanige wijze dat deze bibliotheek eenvoudig bereikbaar is. De bibliotheek van de patroon kan hiertoe dienen.

Overig toezicht
De patroon dient er op toe te zien dat de stagiaire aan zijn verplichtingen onder diverse verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten voldoet, zoals de

Stagereglement Zwolle-Lelystad 2008

18
Boekhoudverordening, de Verordening op de Aansprakelijkheidsverzekering, enzovoorts. De patroon dient er tevens op toe te zien dat de stagiaire aan de opleidingsverplichtingen voldoet, zoals het volgen van de beroepsopleiding en VSO-cursussen.

Rapportage
Onverminderd hetgeen in de Stageverordening met betrekking tot rapportage is opgenomen, dient de patroon in zijn rapportage aan alle hierboven genoemde onderwerpen aandacht te besteden.

Verblijf op kantoor bij patroon
Gedurende bij voorkeur de eerste 6 maanden van de stage maar in elk geval gedurende de eerste 2 maanden, dient de stagiaire zijn/haar werkzaamheden bij de patroon op kantoor te verrichten.

Stagereglement Zwolle-Lelystad 2008